Missie en Visie van de verloskundigen van De 9 Maanden (2024)

Missie en visieDe 9 Maanden2024-02-27T15:57:18+00:00

Missie

Wij leveren professionele, persoonlijke zorg aan aanstaande ouders tijdens één van de mooiste periodes in hun leven. Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden in Harderwijk is een kleinschalige, professionele en ervaren praktijk.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om veel aandacht en tijd te hebben voor onze cliënten. En dat kan ook omdat De 9 Maanden slechts uit drie enthousiaste verloskundigen bestaat. Zo kunnen er vertrouwensrelaties ontstaan van waaruit een optimale en persoonlijke begeleiding geboden kan worden. Dat is de sterke kant van De 9 Maanden.

Bovendien hebben wij goede samenwerking met andere zorgverleners uit Harderwijk zoals gynaecologen, huisartsen, fysiotherapeuten. Ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben wij regelmatig overleg.
Dit zorgt voor continuïteit van zorg rond het krijgen van een kindje. De beste start die je maar kunt wensen.

Visie op ouderschap

“Leer los te laten, dat is de sleutel tot geluk”

Vader of moeder worden…het gebeurt je maar eens of enkele keren in je leven en het is GROOTS, bijzonder, mooi, eng. Het schept verwachtingen bij jezelf en bij anderen.

Waarschijnlijk kan je met deze gevoelens en verwachtingen bij je partner of naasten terecht, maar dan nog blijven er veel dingen onbekend en vragen onbeantwoord. Sommigen laten dit gewoon op zich afkomen en bij anderen leidt dit tot onzekerheid of ongerustheid.

Bij verloskundigenpraktijk De 9 Maanden hopen wij je het onbekende bekend te maken en het onbeantwoorde te beantwoorden. Dit doen we door zoveel tijd aan je te besteden als nodig is, je de ruimte te geven om jezelf te zijn, zo nodig grenzen aan te geven en je van professionele adviezen en zorg op gebied van zwangerschap en geboorte te voorzien.

Op deze manier hopen wij dat je, na 9 maanden naar je kind te hebben uitgekeken en je kind te hebben gedragen, kan ‘loslaten’ en je kind veilig de wereld in kan leiden tijdens de geboorte en de lange tijd erna.

Werkwijze

Wij zijn als verloskundigen actief vanaf de allereerste gedachte aan tot en met het krijgen en verzorgen van een gezonde baby. Bij verloskundigenpraktijk De 9 Maanden kun je dus terecht voor alles wat in verband staat met kinderwens, zwangerschap, bevalling en echo’s.

Voor een kinderwens is er zelfs een heel speciaal spreekuur, waar je al je vragen kunt stellen, en voor zwangerschap en bevalling zijn er allerlei vormen van begeleiding en zorg.
Onze werkwijze volgt het principe van Midwifery Partnership. Een ingewikkeld woord om te zeggen dat jij en je verloskundige een gelijkwaardige relatie hebben. Jij en je partner hebben vast een idee over hoe jullie begeleid willen worden. Zo niet, probeer eens te bedenken wat jullie van ons nodig hebben. Wat zijn je verwachtingen? Vervolgens hebben wij kennis, vaardigheden en ervaring die we kunnen inbrengen om in jullie behoefte en die van jullie kindje te voorzien. Op deze manier hopen we jullie naar tevredenheid te begeleiden tijdens De 9 Maanden. Óók als het anders loopt dan verwacht.

De verloskundigen van De 9 Maanden houden zich intensief bezig met:

  • advisering rond kinderwens
  • zorg tijdens de zwangerschap door drie verloskundigen
  • echo’s (vroege zwangerschap, bloedverlies, termijn, 13- en 20-weken echo, groei en ligging)
  • informatieavonden over de bevalling en de kraamtijd
  • 1-op-1 begeleiding tijdens de bevalling
  • begeleiding bij een eventuele miskraam
  • controles en ondersteuning in de kraamperiode
  • nacontrole in de 6e week na de bevalling
  • anticonceptie spreekuur (bijv spiraal plaatsen)

We leveren deze zorg tijdens onze spreekuren (6 dagdelen per week) en in onze 24-uurs diensten. Tijdens deze diensten doen we bevallingen, rijden we overdag kraamvisites en houden we telefonisch spreekuur. Dit kan erg druk zijn, maar wij vinden het vooral heel leuk en afwisselend! Wij werken met een praktijkassistente, dus wanneer je ons belt krijg je de assistente direct aan de telefoon. Op deze manier word je meteen geholpen met je vraag of probleem.

Bel je ons met een medische vraag, dan spreek je wél altijd met de verloskundige zelf.

Missie & Visie

Om scherp te blijven en nieuwe doelen te verwezenlijken hebben wij een missie en een visie opgesteld. Jaarlijks bekijken wij wat we hebben bereikt en wat we nog willen bereiken of willen veranderen. Ook houden we cliënten enquêtes en evalueren onze zorg mondeling. Tevens zijn wij lid van coöperatie VNVEO. Dit is een samenwerking met alle verloskundigen uit onze regio. Wij allemaal werken samen met de gynaecologen en kinderartsen uit het SintJansdal aan de kwaliteit van de Veluwse verloskunde. Meer hierover kan je lezen op de website Zorgdiebevalt.

Klik hieronder op een onderwerp en lees over onze kijk op verloskunde

Missie

Visie

Werkwijze

Missie en Visie van de verloskundigen van De 9 Maanden (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5995

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.